Bezpečnostní list

Výrobky poppers se prodávají výhradně za účelem použití způsobem uvedeným na obalu a v příbalovém letáku výrobku. Jakýkoliv jiný způsob užití výrobku je zakázán a zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí s příslušným článkem VOP upravujícím prodej výrobků Poppers. Produkty Poppers jsou legálně volně prodejné osobám starším 18 let.

 

Způsob doporučeného použití jako čističe nebo pokojového difuzéru (je-li uvedeno na obalu) je možný pouze za dodržování níže uvedených bezpečnostních zásad.

 

  • výrobek obsahuje: Isopropyl-nitrit, EC 208-779-0
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tyto produkty slouží čističe na párty věci, kůži, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

 Pozor:

Výrobky obsahující isopopyl nitrit nebo pentyl nitrit mají tyto rizikové faktory:

 

POPPERS mohou mít tyto věty o nebezpečnosti: 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

 

A tyto pokyny pro bezpečné zacházení:

 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené

 

V případě Isopropyl nitrite dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Resp.

P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P301+P310          PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338         PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyndejte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

V případě Pentyl nitrite dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332        Zdraví škodlivý při požití a vdechování.

Resp.

P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

Tyto produkty jsou prodávány pouze jako chemické čističe. Za škody vzniklé použitím v rozporu s výše uvedeným i pravidly neneseme odpovědnost.

V případě použití jako pokojové aroma - otevřete lahvičku v dobře větrané místnosti a nechte odér z ní volně unikat.

V žádném případě nevdechujte obsah přímo z láhve!

Při zasažení pokožky způsobuje její podráždění a exém. Při polknutí je třeba okamžitě na místě do několika sekund vyvolat zvracení a zavolat lékařskou pohotovost.

Použití nitritových čističů:

Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do čistící chemikálie a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo velmi znečištěno, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a dočistit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky a chemikálie musí být odstraněna před použitím přístroje.


 Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku chemikálie. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír  s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav netlačte!


 

Dbejte na to, aby se výrobek nedostal do kontaktu s pokožkou prstů - používejte latexové rukavice.

 

Údržbu přístrojů provádíte na vlastní riziko, vždy dodržujte pokyny k čištění výrobce vašeho zařízení.


Kůže – použitelnost nitrátů jako čističe kůže je třeba vyzkoušet. Čistič lehce naneste na rubovou stranu vašeho oděvu, popřípadě na místo, které není viditelné. Počkejte do úplného zaschnutí skvrny. Na useň netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.


 POZOR! Látka je vysoce hořlavá a těkavá. Při práci s výrobkem je přísně zakázáno kouření a manipulace v blízkosti otevřeného ohně. Čistič obsahuje izopropyl nitit, popřípadě pentyl nitrit, což je velmi iritující látka nebezpečná pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte důsledně ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte čističe přísně mimo dosah dětí. Při náhodném požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství mléka nebo vody, je nutný okamžitý převoz do nemocnice, může dojít k ohrožení na životě! Při zasažení očí okamžitě proveďte vypláchnutí proudem vody a v obou případech a navštivte lékaře! Předložte mu balení čističe i se zbývajícím obsahem.